Leasing Hal

Spôsob financovania investičných zámerov podniku formou leasingu (skladových, stanových hál) v porovnaní s inými formami financovania (napr. čerpaním bankových úverov) poskytuje celý rad nezanedbateľných výhod pre daný podniky. V prípade operatívneho lízingu (najviac vyhľadávaný u malých a stredných podnikov), v rámci ktorého predmet leasingu je zaradený medzi aktíva prenajímateľa (financujúceho), zdroj financovania predstavuje celková suma splátok vrátane vstupného poplatku. Týmto spôsobom leasingové splátky znižujú základ dane pre daň z príjmu, čím znižujú celkové náklady príjemcu leasingu.

K dispozícii je rovnako finančný leasing, inak známy ako kapitálový leasing, v ktorom predmet leasingu odpisuje zo základu dane príjemca leasingu a je zaradený do jeho dlhodobého majetku.

V prípade, ak sa rozhodnete pre kúpu haly z vlastných prostriedkov alebo z finančných zdrojov poskytnutých bankovým úverom, DPH musíte uhradiť naraz. Leasing hál umožňuje rozložiť úhradu DPH na niekoľko splátok (úhrada DPH je financovaná poskytovateľom leasingu a neskôr je zarátaná do čistých mesačných leasingových splátok).

Minimálna účasť vlastných zdrojov

Minimálne poplatky pri podpísaní zmluvy (vstupný poplatok už od 5-10% z celkovej hodnoty objektu) sa odzrkadlia na šetrení vlastných

peňažných zdrojov, ktoré môžete využiť napríklad na pokrytie prevádzkových nákladov Vášho podniku. Leasing tak poskytuje prístup k potrebným skladovým priestorom, bez vynaloženia veľkých finančných nákladov.

Ďalšie výhody

Leasing poskytuje aj iné výhody také, ako sú napríklad:

presné plánovanie výdavkov pre budúce obdobie, vďaka nemennosti splátok počas doby trvania leasingovej zmluvy,
“zníženie” splátok mierou inflácie (počas celej doby trvania zmluvy sa výška mesačných splátok nemení, čo sa v neskoršom období trvania zmluvy odzrkadlí na relatívne nižších splátkach v dôsledku inflácie),
leasingová zmluva nepodlieha kolkovým poplatkom, avšak medzi hlavné výhody patria finančné a daňové výhody, ktoré umožňujú využívať halu bez použitia vlastných finančných zdrojov, pričom súčasne dochádza k zníženiu daňovej povinnosti.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/1.10.3